• fr
 • nl
 • OBJECTIEF-OBJECTIF
  Maak een schenking

  Bescherming van persoonsgegevens

  Voorwoord

  Waar in dit privacybeleid (“beleid”) wordt verwezen naar “ASBL, Objectif”, “wij”, “ons” of “onze”, wordt verwezen naar de vereniging zonder winstoogmerk, Objectif, Beweging voor gelijke rechten (de “Gegevensbeheerder”) de vertrouwelijke informatie over u verzamelt in overeenstemming met dit beleid en de wetgeving inzake gegevensbescherming.

  De VZW, Objectief is een vereniging in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, zoals ingetrokken en vervangen door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij is ingeschreven bij de Carrefourbank der Ondernemingen onder nummer 476479440 en heeft haar maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Kanaalstraat 2 (België). Zij zet zich in voor de bevordering van de gelijkheid van de politieke en sociale rechten van de in België verblijvende personen en strijdt tegen feitelijke en juridische discriminatie (met name van personen van vreemde herkomst), racistische en xenofobe opvattingen.

  Daartoe verleent het operationele en juridische bijstand aan in België of in het buitenland woonachtige personen met betrekking tot de toegang tot de Belgische nationaliteit (“basisdiensten”), in toepassing van de wetgeving inzake de toegang tot de nationaliteit en aanverwante wetgeving. Het biedt ook diverse diensten aan nieuwkomers in het kader van het integratiebeleid en organiseert opleidingen en evenementen op diverse gebieden, met name met betrekking tot het stemrecht in België (“Aanvullende diensten”). Zij verleent ook elektronische diensten of zal dat waarschijnlijk gaan doen, met name een of meer elektronische platforms, een of meer applicaties en een of meer websites (“verbonden diensten”), teneinde de uitoefening van de rechten van natuurlijke personen te vergemakkelijken en in te spelen op de ontwikkeling van nieuwe informatietechnologieën. In dit handvest worden de basis-, aanvullende en aanverwante diensten samen de (“diensten”) genoemd.

  Wanneer wordt verwezen naar de termen “gebruikers”, “cliënten”, “leerlingen”, “geholpen personen”, “gebruiker”, “u”, “uw”, wordt gedoeld op (“betrokkene”) in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De wetgeving inzake gegevensbescherming verwijst met name, en voor zover het België betreft, naar de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (“DPA”) en Verordening nr. 2016/679 van het Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”).

  Wanneer wordt verwezen naar een term die in dit handvest niet is gedefinieerd, heeft deze term dezelfde betekenis als in het specifieke contract tussen de betrokken persoon en de ASBL, Objectif (Bijstands- of Registratiecontract), in elk ander contractueel document of in de toepasselijke wetgeving. Toepasselijke wetgeving verwijst naar elke Belgische, Europese of internationale nationale wetgeving die direct of indirect onze activiteiten regelt.

  I. De geadresseerden van het Handvest

  Dit Handvest wordt automatisch van kracht voor al onze gebruikers, elke actieve of passieve gebruiker van onze Diensten, met ingang van 25 mei 2018. Voortgezet gebruik van onze Diensten na deze datum houdt aanvaarding van het Handvest in. Indien u na 25 mei 2018 bijstand heeft gekregen of zich heeft aangemeld bij de ASBL, Objectif, zijn deze bepalingen van toepassing. Lees dit handvest zorgvuldig.

  1. Natuurlijke personen of rechtspersonen

  Wanneer u onze diensten gebruikt, verstrekt u soms uw informatie, waaronder uw persoonsgegevens, aan de VZW, Objectif of aan een of meer juridische entiteiten die losstaan van de VZW, Objectif (“onze partners”), die direct of indirect met haar verbonden zijn en haar helpen bij haar sociale, culturele of juridische missies of bij de uitvoering van haar contractuele verplichtingen.

  Onze partners kunnen ook de hoedanigheid van gegevensbeheerder hebben in het kader van de diensten die zij u verlenen, of die van onderaannemer van de ASBL, Objectif wanneer zij u namens de ASBL, Objectif diensten verlenen die onder het Handvest vallen. In deze context, en met het oog op het behoud en de versterking van uw rechten op de bescherming van persoonsgegevens, zien de ASBL, Objectif en haar partners erop toe dat zij de uit dit handvest voortvloeiende verplichtingen toepassen overeenkomstig hun respectieve interventies en activiteiten.

  Het Handvest is van toepassing op de verwerking van gegevens van verschillende categorieën betrokkenen, te weten

  • onze cliënten: alle natuurlijke personen die juridisch of administratief worden bijgestaan of geholpen door de VZW, Objectif,
  • onze cursisten: alle natuurlijke personen die zijn ingeschreven en alfabetiseringscursussen of cursussen Frans volgen die worden georganiseerd door de VZW, Objectif,
  • economische subjecten: iedere natuurlijke persoon die diensten of goederen levert aan de VZW en van wie de gegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
  • derden: elke natuurlijke persoon die niet onder een van de bovengenoemde categorieën valt, maar die in contact kan komen of kan komen met de VWZ , Objectief en wiens persoonsgegevens worden of kunnen worden verwerkt, met name minderjarigen en deelnemers aan onze diverse evenementen.

  In de volgende situaties kunnen wij de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, ongeacht waar u woont of verblijft:

  • als u in België, de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) woont of verblijft en gebruik maakt van de diensten die onder dit handvest vallen, is de verantwoordelijke voor de verwerking de VZW, Objectif,
  • indien u buiten de EU of de EER woont of verblijft en gebruik maakt van de diensten die onder dit handvest vallen, is de gegevensbeheerder de VWZ, Objectief wanneer de Europese wetgeving van toepassing is.

  2. De betrokken behandelingen

  Dit Privacybeleid is van toepassing op alle gegevensverwerking die plaatsvindt in verband met de Diensten die wij u verlenen.

  II. Categorie van verwerkte gegevens

  De VWZ, Objectief verwerkt bepaalde persoonsgegevens over u of zal deze waarschijnlijk verwerken in verband met de geleverde diensten. Deze zijn:

  • identificatiegegevens: uw naam en achternaam (-namen), rijksregisternummer, geboortedatum en -plaats,
  • contactgegevens: uw post- of e-mailadres, uw telefoon- of faxnummer, uw account bij een sociaal netwerk,
  • financiële en administratieve gegevens: uw bankrekeningnummer, uw salarisafrekening of loonstrookje, een belastingformulier, uw vermogen, uw verblijfsstatus in België
  • beroepsgegevens: uw functie, de regio waar u werkt, de naam van het bedrijf dat u in dienst heeft
  • fysieke of psychologische gegevens,
  • kenmerkende gegevens: uw leeftijd, de status van minder- of meerderjarige, burgerlijke staat,
  • persoonlijke digitale gegevens: e-mailadres, IP-adres, elektronische gebruikersaccount,
  • socialezekerheidsgegevens: gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, d.w.z. werkloosheidsverleden en andere certificaten, enz,
  • gevoelige gegevens: uw gezondheidstoestand, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, medische informatie, gegevens met betrekking tot uw herkomst, met inbegrip van geboorteplaats, genetische gegevens, enz,
  • gerechtelijke gegevens: voorlopige bewindvoering, collectieve schuldenregeling, burgerlijke veroordeling, enz.

  III. Bron van verwerkte gegevens

  Het Beleid beschrijft of maakt expliciet waar en hoe wij informatie over u verzamelen, ontvangen, gebruiken, verwerken, overdragen en bekendmaken, met inbegrip van persoonlijke informatie, in verband met onze activiteiten en de Diensten die wij u verlenen.

  1. Verzamelde informatie

  Wij verzamelen verschillende algemene categorieën van informatie uit verschillende bronnen.

  1.1 Informatie die u ons geeft

  1.1.1 Informatie die nodig is voor juridische clinics of om u in te schrijven voor een cursus of opleiding

  Wanneer u de receptie bezoekt of telefonisch of per e-mail een afspraak maakt of wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, verstrekt u een reeks persoonsgegevens over uzelf.

  1.1.2 Tijdens de vergaderingen verstrekte informatie

  Tijdens het juridisch overleg verstrekt u ons persoonsgegevens aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren en, indien nodig, het beheer van uw zaak kunnen opvolgen.

  1.1.3 De informatie die wordt verstrekt in het kader van de uitvoering van onze opdracht op het gebied van rechtshulp en rechtsbijstand

  In het kader van de uitvoering van de opdracht die u ons hebt gegeven, verzamelen wij bepaalde aanvullende informatie van u of van een persoon die u hebt opgedragen dergelijke informatie te verstrekken.

  1.1.4 Informatie verzameld tijdens onze verschillende activiteiten

  Wanneer u deelneemt aan sommige van onze activiteiten of evenementen, verzamelen wij uw persoonsgegevens.

  2. Informatie die wij van derden verzamelen

  Wij vragen en verzamelen uw persoonsgegevens van derden wanneer u ons daar uitdrukkelijk opdracht toe heeft gegeven of wanneer de verzameling noodzakelijk is om u de juridische bijstand of ondersteuning te bieden die u nodig heeft. Deze derden zijn onder meer de volgende:

  • Kamer van volksvertegenwoordigers,
  • het bureau van de officier van justitie,
  • Belgische ambassades en consulaten in het buitenland,
  • Elke andere door u aangewezen derde partij, met inbegrip van advocaten.

  3. Informatie die u vrijwillig en spontaan aan ons verstrekt

  Wanneer u contact opneemt met de ASBL, Doelstelling via verschillende communicatiekanalen, kunt u ons persoonlijke informatie over uzelf verstrekken, met name ter aanvulling van de informatie waarover wij reeds beschikken. Deze aanvullende informatie zal worden verwerkt indien u uw toestemming hebt gegeven door eenvoudigweg met ons te communiceren.

  4. Informatie die wij automatisch verzamelen wanneer u een van onze platforms of onze website gebruikt

  Wanneer u een van onze platforms of onze website gebruikt, verzamelen we automatisch informatie, waaronder persoonlijke informatie, over de Services die u gebruikt en de manier waarop u ze gebruikt. Deze informatie is nodig voor onze statistische doeleinden en om de Diensten te verlenen of de functionaliteit van het desbetreffende platform en onze website te verbeteren.

  • Geolocatie-informatie. Wanneer u gebruik maakt van bepaalde functies van het Platform, verzamelen wij informatie over uw geschatte locatie via de facebook pagina gemaakt door de ASBL, Objectif.
  • Informatie over het gebruik. Wij kunnen informatie verzamelen over uw interacties met het Platform of op de website, zoals uw paginaweergaven of inhoud, zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd, en andere acties.
  • Aanmelding en apparaatgegevens. Wij verzamelen automatisch logingegevens en apparaatgegevens wanneer u onze website opent en gebruikt of onze facebookpagina bezoekt.
  • Cookies en soortgelijke technologieën. Wij gebruiken cookies of soortgelijke technologieën. Hoewel u cookies via uw browserinstellingen kunt uitschakelen, wijzigt het Platform, met inbegrip van “facebook”, zijn praktijken niet als reactie op een signaal in de HTTP-header van uw browser of mobiele toepassing, wegens een gebrek aan standaardisering betreffende de wijze waarop dat signaal moet worden geïnterpreteerd.

  IV. Doeleinden van de verwerking van uw gegevens

  Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor verschillende doeleinden, afhankelijk van de Diensten die wij aan u verlenen of die u aanvraagt in uw hoedanigheid van lid, afhankelijke, werknemer, zorgverlener, bezoeker, enz.

  1. De basisdienst “Bijstand en hulp bij de toegang tot de Belgische nationaliteit

  Wanneer u om bijstand of ondersteuning vraagt in het kader van de toegang tot de Belgische nationaliteit, verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze bijstands- en ondersteuningsovereenkomst. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende, niet-limitatieve doeleinden:

  • het algemene beheer van uw dossier (opening en daaropvolgende communicatie en afsluiting);
  • contacten met de gemeentelijke, gerechtelijke of diplomatieke autoriteiten;
  • Extra diensten

  De VWZ, Objectief biedt en levert ook aanvullende diensten die bestaan uit de volgende juridische, administratieve of evenementgebonden diensten:

  • Intern (Kanaalstraat 2) of extern (Anderlecht-Schaerbeek) juridisch advies.
  • Koffies & debatten
  • Bewustmakingscampagne over het recht om te stemmen bij plaatselijke verkiezingen
  • Extra-murale activiteiten
  • Forum – stand
  • Franse coaching
  • Gezelligheid

  Voor de uitvoering van deze aanvullende diensten zal de ASBL, Objectif waarschijnlijk een beroep doen op verschillende partners, waarvan de lijst en de contactgegevens in dit handvest zijn opgenomen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende, niet-limitatieve doeleinden:

  • Nuttige informatie te verstrekken over uw rechten
  • Om u in staat te stellen deel te nemen aan bepaalde culturele of gemeenschapsactiviteiten of -evenementen
  • Informatie te verstrekken over onze diensten in het algemeen.
  • Verwante diensten

  De VZW, Objectif stelt elektronische platformen en een website ter beschikking met praktische informatie die u nodig hebt in het kader van de toegang tot de Belgische nationaliteit of met betrekking tot onze verschillende diensten en activiteiten. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende, niet-limitatieve doeleinden:

  • Verstrekking van praktische informatie, waaronder het interactieve schema
  • Verkrijg statistieken.
  • marketing

  Uw persoonsgegevens worden of kunnen worden verwerkt om u te informeren over onze nieuwe Aanvullende of Aanverwante Diensten, komende acties of huidige of toekomstige evenementen. Deze communicatie kan alleen plaatsvinden in het kader van ons rechtmatig belang van transparantie over onze werking en Diensten of wanneer u vooraf uw toestemming hebt gegeven, met name voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

  • Hulpactiviteiten van de VZW, Objectif

  Uw persoonsgegevens worden of kunnen worden verwerkt in het kader van diverse nevenactiviteiten van de FMSB, waaronder

  • in geval van een audit met het oog op de verbetering van de kwaliteit van onze Diensten,
  • in het kader van studies of enquêtes met het oog op het aanbieden van betere diensten en het bevorderen van het lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn,
  • bewijs van naleving door de subsidiërende autoriteit.
  • Doorgiften die de verwerking van gegevens vereisen

  6.1 De overdracht van uw persoonsgegevens naar België

  De VZW, Objectif geeft uw gegevens door of zal dit waarschijnlijk doen aan derden die gevestigd zijn op Belgisch grondgebied, wanneer deze doorgifte gerechtvaardigd wordt door de verwezenlijking van een of meer van de in titel IV, punten 1 tot en met 5, van dit handvest beschreven doeleinden of wanneer een ons opgelegde wetgeving dit rechtvaardigt. Dit kunnen de volgende derden zijn:

  a) overheidsorganen en -instanties

  • Openbaar ministerie (openbaar ministerie en arbeidsauditoraat)
  • Rechtbanken en tribunalen in geval van geschillen
  • Gemeenten bij de uitoefening van hun wettelijke taken
  • De Belgische autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, handelend in het kader van haar wettelijke opdrachten.
  • Etc.

  b) partnerorganisaties

  • De vereniging zonder winstoogmerk, Objectief-Objectief,
  • De vereniging zonder winstoogmerk Hispano-Belga
  • De vereniging zonder winstoogmerk “Lire et écrire
  • Federaal Migratiecentrum
  • Agentschap Integratie en Inburgering – Bon Brussel

  c) Andere derden

  • Onze en uw advocaten in geval van een geschil
  • Externe accountants of boekhouders
  • Dienstverleners die actief zijn op IT-gebied
  • Onze onderaannemers die uw gegevens namens ons verwerken voor de doeleinden vermeld in sectie IV, punten 1 tot 5 of op grond van een wettelijke of contractuele verplichting

  6.2 De doorgifte van uw persoonsgegevens binnen de EU/EER

  De VZW, Objectif geeft uw gegevens door of zal dat waarschijnlijk doen aan derden die gevestigd zijn in de EU/EER (buiten het Belgische grondgebied) wanneer deze doorgifte gerechtvaardigd is door de verwezenlijking van een of meer van de in deel IV, punten 1 tot en met 5, beschreven doeleinden of wanneer zij gerechtvaardigd is door wetgeving die voor ons bindend is.

  Dit kunnen de volgende derden zijn:

  • onderaannemers van onze externe accountants of accountants
  • Belgische ambassades of consulaten in het buitenland
  • onderaannemers van onze dienstverleners die actief zijn op IT-gebied
  • onze onderaannemers die uw gegevens namens ons verwerken op grond van de in de punten 1 tot en met 6 genoemde doeleinden of op grond van een wettelijke verplichting.

  In geval van uitbesteding zullen wij systematisch onderaannemers aanstellen die de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven en die adequate technische en organisatorische maatregelen nemen om de correcte verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Met elke onderaannemer wordt systematisch een verwerkingsovereenkomst gesloten, zoals vereist door de RGPD. De ASBL, Objectif controleert de correcte uitvoering van de ondertekende overeenkomst.

  6.3 Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER

  De VZW, Objectif draagt uw gegevens over of kan deze overdragen aan derden die buiten de EU/EER zijn gevestigd, wanneer deze overdracht wordt gerechtvaardigd door de verwezenlijking van een of meer van de in deel IV, punten 1 tot en met 5, beschreven doeleinden, ter vrijwaring van uw vitale belangen, om te voldoen aan een van uw verzoeken in het kader van de diensten, ter uitvoering van een internationale overeenkomst die België bindt en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, of wanneer deze overdracht wordt gerechtvaardigd door wetgeving die voor ons bindend is. Dit kunnen de volgende derden zijn:

  • onderaannemers van onze externe accountants of accountants
  • Belgische ambassades of consulaten in het buitenland
  • onderaannemers van onze dienstverleners die actief zijn op IT-gebied
  • onze onderaannemers die uw gegevens namens ons verwerken op grond van de in de punten 1 tot en met 6 genoemde doeleinden of op grond van een wettelijke verplichting.

  In geval van uitbesteding zullen wij systematisch onderaannemers aanstellen die de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven en die adequate technische en organisatorische maatregelen nemen om de correcte verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Met elke onderaannemer wordt systematisch een verwerkingsovereenkomst gesloten, zoals vereist door de RGPD. De ASBL, Objectif controleert de correcte uitvoering van de ondertekende overeenkomst.

  V. Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens

  Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de kaderwet en de GDPR, in het bijzonder hoofdstuk II van de GDPR. De verwerking van uw gegevens vindt plaats:

  • in overeenstemming met voor ons bindende wetgeving; of
  • in overeenstemming met de Ondersteunings- of Registratieovereenkomst of enig contractueel document tussen ons en u
  • ons rechtmatig belang,
  • op basis van de door u gegeven toestemming.

  VI. Geautomatiseerde besluiten

  In het kader van de Basis-, Aanvullende of Aanverwante Diensten worden uw persoonsgegevens niet gebruikt om zogenaamde “geautomatiseerde” besluiten te nemen.

  VII. De bewaartermijn van de verwerkte gegevens

  De VZW, Objectif bewaart uw gegevens gedurende een periode van maximaal 3 jaar na de sluiting van uw dossier of het einde van de culturele, associatieve of educatieve activiteiten die de verwerking van uw gegevens rechtvaardigen.

  Wanneer echter gerechtelijke stappen worden ondernomen, worden uw gegevens voor de duur van de procedure bewaard, zelfs indien de actie wordt ondernomen nadat de zaak is gesloten. Het beginpunt van deze periode kan variëren afhankelijk van wijzigingen in de wetgeving.

  VIII. Beveiliging van de verwerkte gegevens

  De VZW, Objectif besteedt bijzondere aandacht aan het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Alle passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om met name gevallen van niet-toegelaten toegang, verlies, vernietiging of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen.

  Wij zien erop toe dat onze eventuele onderaannemers dezelfde vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens garanderen. Zij zullen altijd passende en toereikende technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw rechten inzake gegevensbescherming niet worden geschonden, met name door ongeoorloofde toegang tot, verlies, vernietiging of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen.

  In geval van een lek in de gegevens zal de ASBL, Objectif ervoor zorgen dat het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost. In geval van een ernstige inbreuk in verband met persoonsgegevens zullen de gegevensbeschermingsautoriteit (“Autoriteit”) en de personen wier gegevens in het geding zijn, op de hoogte worden gebracht indien een dergelijke mededeling wettelijk vereist of gerechtvaardigd is. Indien u weet of redenen hebt om aan te nemen dat uw informatie verloren is gegaan, gestolen, verduisterd of op andere wijze in gevaar is gebracht, of in geval van daadwerkelijk of vermoed ongeoorloofd gebruik, neem dan contact met ons op zoals beschreven in Sectie IX en X, 7) van dit Beleid.

  IX. Naleving en interne controle van de verwerking

  De VZW, Objectif garandeert de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens tijdens elke verwerking. Uw gegevens zullen alleen worden verwerkt door werknemers of dienstverleners die door de VZW of haar partnerorganisaties zijn gemachtigd. Al deze personen zijn gebonden door een geheimhoudingsplicht die in overeenstemming is met het beroepsgeheim.

  Overeenkomstig artikel 37, lid 2, van de RGPD is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld binnen de groep van ASBLs “Objectif” waarvan de ASBL Objectif lid is. Deze persoon houdt toezicht op alle aspecten van de verwerking van persoonsgegevens en verstrekt advies ter zake. U kunt elk recht dat voortvloeit uit de RGPD of dat in dit handvest wordt beschreven, uitoefenen bij de functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens door een e-mail of een brief te sturen. Hij kan op de volgende manieren gecontacteerd worden:

  Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming :

  Functionaris voor gegevensbescherming

  ASBL, Mouvement pour l’égalité des droits

  Adres: Kanaalstraat, 2
              1000 Bruxelles
              ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming: dataprotection.objectif@proximus.be.

  X. Uw rechten en onze verplichtingen

  1.  Het recht om uw informatie te beheren

  U kunt sommige van uw persoonlijke gegevens inzien en bijwerken. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw persoonlijke informatie. Om deze rechten uit te oefenen, dient u het contactformulier in te vullen via de website www.allrights.be of een schriftelijk verzoek te richten aan de functionaris voor gegevensbescherming.

  Wij kunnen u vragen een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander identificatiedocument bij te voegen, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren, indien wij twijfelen. Zo voorkomt u dat iemand anders uw identiteit en dus uw rechten steelt. Om uw rechten te beschermen, kan weigering om deze informatie te verstrekken leiden tot afwijzing van de aanvraag.

  Na ontvangst zal de ASBL, Objectif u binnen een maand op de hoogte stellen van het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven. Indien het verzoek complex is, kan de termijn met maximaal twee maanden worden verlengd. U zult van deze verlenging op de hoogte worden gebracht. Indien er sprake is van een conflict met de vertrouwelijkheid van andere personen of indien de mededeling van deze informatie bij wet verboden is, wordt u eveneens binnen een maand op de hoogte gebracht.

  2. Recht op toegang tot uw gegevens en op informatie

  U kunt ons altijd vragen om toegang tot uw persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben. U hebt het recht om te worden geïnformeerd en om kosteloos een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u bewaren:

  • welke persoonsgegevens worden verwerkt
  • van waaruit de gegevens worden verwerkt;
  • waarom het verwerkt is;
  • met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
  • hoe lang we de gegevens bewaren;
  • hoe en welke persoonsgegevens worden gebruikt voor geautomatiseerde besluiten.

  De eerste kopie is gratis; voor latere aanvragen voor hetzelfde doel worden kosten in rekening gebracht overeenkomstig artikel 12, lid 5, van de GDPR.

  3. Recht om onnauwkeurige of onvolledige informatie te corrigeren of te wissen.

  U hebt het recht ons te vragen onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke informatie over u te corrigeren. Indien technisch haalbaar, kunt u de gegevens op een van onze platforms bijwerken.

  Indien uw persoonsgegevens niet relevant of noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking, kunt u ons vragen deze te wissen.

  In bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat uw verzoek om verwijdering niet wordt ingewilligd, met name indien uw persoonsgegevens nog regelmatig kunnen of moeten worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke regelgeving of in ons gerechtvaardigd belang. Evenzo mogen uw gegevens niet worden gewist indien de verwerking plaatsvindt op grond van een wettelijke verplichting of voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden en het wissen van de gegevens deze doeleinden zou verhinderen of in gevaar zou brengen.

  4. Recht op meeneembaarheid

  U hebt het recht te verzoeken dat een kopie van uw persoonlijke informatie aan een andere instelling, onderneming of derde wordt verstrekt in een formaat dat gemakkelijk kan worden doorgegeven. Het vereiste formaat zal alleen worden verstrekt indien dit technisch mogelijk is.

  Dit recht is alleen van toepassing op persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en die via geautomatiseerde processen worden verwerkt, voor zover de verstrekking niet in strijd is met de wet of geen negatieve gevolgen heeft voor de bescherming van de gegevens of de persoonlijke levenssfeer van andere betrokkenen.

  5. Recht van bezwaar

  1. Algemeen

  Indien de verwerking van uw gegevens louter is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van de ASBL, Objectif en u niet overtuigd bent van de rechtmatigheid van deze grondslag, hebt u het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking door schriftelijk bezwaar aan te tekenen. Indien na analyse blijkt dat de ASBL, Objectif dwingende legitieme belangen heeft, zal het niet mogelijk zijn bezwaar te maken.

  • Geautomatiseerde verwerking

  Sommige verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn volledig geautomatiseerd, zoals beschreven in deel VI van dit handvest. Er worden echter geen geautomatiseerde besluiten genomen. U kunt hiertegen dus geen bezwaar maken en om de tussenkomst van een personeelslid verzoeken.

  • Verwerking voor marketingdoeleinden

  Indien uw persoonlijke informatie wordt verwerkt voor direct-marketingdoeleinden zonder uw schriftelijke of impliciete toestemming, kunt u de ASBL, Objectif te allen tijde verzoeken de verwerking van uw gegevens voor dergelijke direct-marketingdoeleinden stop te zetten door een e-mail te sturen naar dataprotection.objectif@proximus.be.

  6. Recht om toestemming in te trekken of verwerking te beperken.

  Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door een schriftelijke mededeling te zenden aan de ASBL, Objectif of de functionaris voor gegevensbescherming, waarin u aangeeft welke toestemming u intrekt.

  Na intrekking zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt ingetrokken, tenzij er een andere rechtsgrondslag voor de verwerking is. Voorts doet de intrekking van uw toestemming geen afbreuk aan de rechtmatigheid van verwerkingsactiviteiten op basis van die toestemming vóór de intrekking ervan.

  In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, te beperken, met name in gevallen waarin (i) u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist; (ii) de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van uw persoonsgegevens; (iii) wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u de informatie nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims; of iv) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en in afwachting bent van een analyse van de vraag of de gerechtvaardigde belangen van de ASBL, Objectif zwaarder wegen dan de uwe.

  7.  Recht om een klacht in te dienen

  Om snel een oplossing te vinden voor uw klacht, kunt u deze richten aan de functionaris voor gegevensbescherming van de VZW, door een eenvoudige e-mail te sturen naar dataprotection.objectif@proximus.be of door ons online klachtenformulier in te vullen op www.allrights.be. Hij zal uw klacht behandelen en u op de hoogte brengen van de volgende stappen in de procedure en de genomen maatregelen.

  In het algemeen, maar vooral wanneer u niet tevreden bent met de door de functionaris voor gegevensbescherming voorgestelde oplossing, hebt u het recht om bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten klachten in te dienen over de gegevensverwerkingsactiviteiten die door de ASBL, Objectif of haar partners worden uitgevoerd. Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de VZW, Objectif is, hebt u het recht een klacht in te dienen bij haar belangrijkste toezichthoudende autoriteit, de Belgische Autoriteit. Zij zal uw klacht onderzoeken en een bemiddelingsprocedure inleiden.

  Contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit :

  Adres : rue de la Presse 35
              1000 Bruxelles
  Tél. : 02 274 48 00
  E-mail : contact@apd-gba.be

   XI. Wijziging van het Handvest

  De wetgeving en onze diensten veranderen regelmatig. Dit Handvest kan worden gewijzigd of aangepast. De ASBL, Objectif behoudt zich het recht voor het Handvest te allen tijde te wijzigen en raadt u aan regelmatig de meest recente versie te raadplegen.

  Indien wij een wijziging aanbrengen in dit Beleid, zullen wij de nieuwe versie op onze website plaatsen en de “laatst bijgewerkte” datum onderaan dit Beleid bijwerken. Uw voortgezet gebruik van onze Diensten na de ingangsdatum van de nieuwe versie van dit Beleid houdt in dat u alle aangebrachte wijzigingen aanvaardt.