• fr
 • nl
 • OBJECTIEF-OBJECTIF
  Maak een schenking
  Accueil » Onze diensten » Verblijfsrecht

  Verblijfsrecht

  De kwestie van het legaal verblijf in België hangt nauw samen met die van de nationaliteit. Daarom werkt Objectif aan de ontwikkeling van haar kennis over de toegang tot het Belgische grondgebied, verblijfsvergunningen en gezinshereniging.

  Hier zijn twee video’s die voor u interessant kunnen zijn, voorgesteld door onze partners :

  Visum voor kort verblijf  Gezinshereniging

   

  Regroupement familial

  Objectief-Objectief bevordert gelijke rechten en gezinshereniging. Dit

  is een grondrecht dat iedereen in staat stelt met zijn gezin te leven. Het kan ook een drijvende kracht zijn voor de integratie van deze mensen die in België wonen.

  De vereniging kan u bijstaan in uw aanvraag voor verblijf op grond van uw familiebanden (gezinshereniging) met personen die legaal in België verblijven of u gewoonweg adviseren over uw rechten en de procedures die in deze materie van toepassing zijn.

  Gezinshereniging vindt plaats als u langer dan drie maanden in België wilt blijven. Gezinshereniging in België is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de nationaliteit van de persoon die een afgeleid recht op gezinshereniging heeft (de gezinshereniger), zijn of haar nationaliteit en economische situatie.

  Er gelden specifieke regels als de persoon in uw gezin die recht heeft op afgeleide gezinshereniging (de gezinshereniger) onderdaan is van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.

  Voorwaarden voor gezinshereniging.

  Het gezinslid dat u in België wenst te vervoegen is een niet-EU onderdaan, kies de categorie waartoe u behoort.
  U bent onderdaan van een derde land of een gezinslid van een gezinshereniger uit een derde land die sinds ten minste 12 maanden zonder beperking in België verblijft

  Wat zijn uw rechten als familielid?

  U kunt zich bij uw sponsor voegen voor een onbeperkt verblijf op Belgisch grondgebied als u een hieronder vermeld gezinslid bent:

  ofwel de echtgenoot of de partner bent die met de gezinshereniger verbonden is door een aan het huwelijk gelijkgesteld partnerschap (d.w.z. gesloten in Denemarken, Duitsland, Finland, IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Zweden)
  of u bent de partner met wie de verblijfgever voor onbepaalde tijd overeenkomstig een wet door een geregistreerd partnerschap verbonden is,
  of u bent het kind van de gezinshereniger of diens echtgeno(o)t(e)/partner, ongehuwd, jonger dan 18 jaar, op voorwaarde dat hij/zij het gezag over en de zeggenschap over het kind heeft en, in het geval van gedeeld gezag, met instemming van de andere ouder,
  of het invalide meerderjarig kind bent van de gezinshereniger, diens echtgeno(o)t(e) of partner, op voorwaarde dat uw gezinshereniger beschikt over stabiele, regelmatige en voldoende middelen van bestaan om voor u te zorgen en dat een attest van een door de Belgische ambassade of het consulaat erkende arts wordt overgelegd waaruit blijkt dat u wegens de handicap niet in staat bent in uw levensonderhoud te voorzien,
  of u bent de vader of moeder van een niet-begeleide minderjarige (MENA) die een erkende vluchteling is of subsidiaire bescherming geniet en die bij hem komt wonen

  Wat zijn de essentiële voorwaarden?

  • de sponsor bij beperkt verblijf moet aantonen dat hij over voldoende accommodatie beschikt,
  • De aanvrager van een beperkt verblijf moet bewijzen dat hij over stabiele en voldoende middelen van bestaan beschikt om zichzelf en zijn gezinsleden te onderhouden, zodat hij niet ten laste komt van het Belgische sociale stelsel,
  • de referent met een beperkt verblijf moet aantonen dat hij voor zichzelf en zijn gezinsleden beschikt over een ziektekostenverzekering (attest van de ziekenfondsverzekering of particuliere verzekering) die de risico’s in België dekt,
  • u moet door middel van een medisch attest aantonen dat u niet lijdt aan een ziekte die een gevaar voor de volksgezondheid oplevert,
  • Als u 18 jaar oud bent, moet u een uittreksel uit het strafregister bijvoegen.
  U bent onderdaan van een derde land, een gezinslid van een langdurig ingezeten gezinshereniger

  Dit deel heeft betrekking op de gezinsleden van een niet-EU-onderdaan die in een eerste EU-land de status van langdurig ingezetene heeft verkregen en die in België een aanvraag tot verblijf indient of zal indienen.

  Wat zijn uw rechten?

  U kunt uw sponsor vergezellen voor een onbeperkt verblijf in België als u een familielid bent die hieronder staat vermeld:

  • hetzij de echtgenoot of de partner zijn van de gezinshereniger die duurzaam EG-onderdaan is door een aan het huwelijk gelijkgesteld partnerschap (d.w.z. gesloten in Denemarken, Duitsland, Finland, IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Zweden),
  • of u bent de partner met wie de langdurig ingezeten EG-aanvrager een geregistreerd partnerschap heeft krachtens een wet,
  • of u bent het kind van de langdurig ingezetene van de EG die om toetreding heeft verzocht of van zijn/haar echtgeno(o)t(e)/partner, ongehuwd, jonger dan 18 jaar, op voorwaarde dat hij/zij het gezag over en de zeggenschap over het kind heeft en, in het geval van gedeeld gezag, met instemming van de andere ouder,
  • of u bent het gehandicapte meerderjarige kind van de zich herenigende langdurig ingezetene van de EG, diens echtgeno(o)t(e) of partner, op voorwaarde dat de zich herenigende langdurig ingezetene van de EG beschikt over stabiele, regelmatige en voldoende middelen van bestaan om in uw levensonderhoud te voorzien en dat een attest van een door de Belgische ambassade of het Belgische consulaat erkende arts wordt overgelegd waaruit blijkt dat u wegens de handicap niet in staat bent in uw levensonderhoud te voorzien,
  U bent onderdaan van een derde land, een gezinslid van een gezinshereniger van een derde land met een beperkt verblijf (A-kaart) in België

  Wat zijn uw rechten als familielid?

  U kunt uw sponsor vergezellen in een beperkt verblijf op Belgisch grondgebied als u een familielid bent dat hieronder vermeld staat:

  • de echtgeno(o)t(e) of de partner die door een met een huwelijk gelijkgesteld partnerschap (d.w.z. gesloten in Denemarken, Duitsland, Finland, IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Zweden) met de beperkt verblijvende gezinshereniger verbonden is, of
  • u bent de partner met wie de sponsor een geregistreerd partnerschap heeft op grond van een wet,
  • of u bent het kind van de gezinshereniger of diens echtgeno(o)t(e)/partner, ongehuwd, jonger dan 18 jaar, op voorwaarde dat hij/zij het gezag over en de zeggenschap over het kind heeft en, in geval van gedeeld gezag, met instemming van de andere ouder,
  • of u bent het gehandicapte meerderjarige kind van de beperkte verblijfgever, diens echtgeno(o)t(e) of partner, op voorwaarde dat uw verblijfgever beschikt over stabiele, regelmatige en voldoende middelen van bestaan om voor u te zorgen en dat een attest van een door de Belgische ambassade of het consulaat erkende arts wordt overgelegd waaruit blijkt dat u wegens de handicap niet in staat bent in uw levensonderhoud te voorzien,

  Wat zijn de essentiële voorwaarden?

  • de referent met een beperkt verblijf moet aantonen dat hij over voldoende accommodatie beschikt,
  • De aanvrager met een beperkt verblijf moet bewijzen dat hij over stabiele en voldoende middelen van bestaan beschikt om in zijn levensonderhoud en dat van zijn gezinsleden te voorzien, zodat hij niet ten laste komt van het Belgische sociale stelsel,
  • de referent met een beperkt verblijf moet aantonen dat hij voor zichzelf en zijn gezinsleden beschikt over een ziektekostenverzekering (attest van de ziekenfondsverzekering of particuliere verzekering) die de risico’s in België dekt,
  • u moet door middel van een medisch attest aantonen dat u niet lijdt aan een ziekte die een gevaar voor de volksgezondheid oplevert.
   Als u 18 jaar oud bent, moet u een uittreksel uit het strafregister bijvoegen.
  Het gezinslid dat u in België wilt vervoegen is onderdaan van EU/EER/ZWITZERLAND, kies de categorie waartoe u behoort.
  U bent burger van de EU/EER/ZWITZERLAND, familielid van een burger van de EU/EER/ZWITZERLAND

  at zijn uw rechten als familielid?

  U kunt uw sponsor vergezellen of zich bij hem aansluiten als u een van onderstaande familieleden bent:

  • ofwel bent u de echtgenoot of de partner die met de burger van de EU/EER/Zwitserland verbonden is door een aan het huwelijk gelijkgesteld partnerschap (d.w.z. gesloten in Denemarken, Duitsland, Finland, IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Zweden)
  • of u bent de partner met wie de EU-burger een geregistreerd partnerschap heeft krachtens een wet,
  • u een nakomeling bent van de EU/EER/SWITSBurger of zijn/haar echtgeno(o)t(e) of partner die jonger is dan 21 jaar of te hunnen laste komt, op voorwaarde dat de ouder het gezag heeft en, in geval van gedeeld gezag, dat de andere houder van het gezag daarmee heeft ingestemd,
  • of u bent de ouder van een minderjarige EU/EER/SWITS-burger die over voldoende middelen beschikt, op voorwaarde dat de minderjarige te uwen laste komt en u het feitelijke gezag uitoefent.
  U bent burger van de EU/EER/ZWITSERLAND, een ander familielid van een burger van de EU/EER/ZWITSERLAND

  U wordt als ander gezinslid beschouwd als u niet tot een van de categorieën gezinsleden behoort (echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner, bloedverwant in opgaande lijn, bloedverwant in neergaande lijn jonger dan 21 jaar, vader of moeder van een minderjarige) en/of als u niet voldoet aan de cumulatieve voorwaarden die voor elk van de categorieën vereist zijn (bv. ten laste komend van de aanvrager, enz.)

  Wat zijn uw rechten als ander familielid van een gezinshereniger uit de EU/EER/SWisserland?

  U kunt uw sponsor ook vergezellen of zich bij hem voegen als u als een ander familielid wordt beschouwd, zoals hieronder vermeld:

  • ofwel hebt u een bewezen duurzame relatie (feitelijke partner) met een EU/EER/SWITSERLAND-burger,
  • of u bent een ander familielid dat in het land van herkomst ten laste is van of deel uitmaakt van het huishouden van de EU/EER/SWITSER-burger,
  • of u bent een ander familielid voor wie de EU/EER/SWISSEN-burger wegens ernstige gezondheidsproblemen persoonlijke en essentiële zorg moet verlenen.
  U bent onderdaan van een derde land en gezinslid van een gezinshereniger die burger van de EU/EER/Zwitserland is

  Wat zijn uw rechten als familielid?

  U kunt uw sponsor vergezellen of zich bij hem aansluiten als u een van onderstaande familieleden bent:

  • ofwel bent u de echtgenoot of de partner die met de burger van de EU/EER/Zwitserland verbonden is door een aan het huwelijk gelijkgesteld partnerschap (d.w.z. gesloten in Denemarken, Duitsland, Finland, IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Zweden)
  • of u bent de partner met wie de EU-burger een geregistreerd partnerschap heeft krachtens een wet,
  • u een afstammeling bent van de EU/EER/SWITSBurger of zijn/haar echtgeno(o)t(e) of partner die jonger is dan 21 jaar of te hunnen laste komt, op voorwaarde dat de ouder het gezagsrecht heeft en, in geval van gedeeld gezag, op voorwaarde dat de andere houder van het gezagsrecht daarmee heeft ingestemd,
  • of u bent de ten laste komende verwant in opgaande lijn van de EU/EER/SWITSERLAND-burger of van zijn/haar echtgeno(o)t(e) of partner,
  • of u bent de ouder van een minderjarige EU/EER/SWITS-burger die over voldoende middelen beschikt, op voorwaarde dat de minderjarige te uwen laste komt en u het feitelijke gezag uitoefent.
  U bent onderdaan van een derde land, een ander familielid van een gezinshereniger die EU/EER/ Zwitserland staatsburger is

  U wordt als ander gezinslid beschouwd als u niet tot een van de categorieën gezinsleden behoort (echtgenoot/echtgenote, geregistreerde partner, bloedverwant in opgaande lijn, bloedverwant in neergaande lijn jonger dan 21 jaar, vader of moeder van een minderjarige) en/of als u niet voldoet aan de cumulatieve voorwaarden die voor elk van de categorieën vereist zijn (bv. ten laste komend van de aanvrager, enz.)

  Wat zijn uw rechten als ander familielid van een gezinshereniger uit de EU/EER/Zwitserland?

  U kunt uw sponsor ook vergezellen of zich bij hem voegen als u als een ander familielid wordt beschouwd, zoals hieronder vermeld:

  ofwel hebt u een bewezen duurzame relatie (feitelijke partner) met een EU/EER/ZWITSERLAND-burger :

  • of u bent een ander familielid dat in het land van herkomst ten laste is van
  • of deel uitmaakt van het huishouden van de EU/EER/SWITSER-burger,
  • of u bent een ander familielid voor wie de EU/EER/SWISSEN-burger wegens ernstige gezondheidsproblemen persoonlijke en essentiële zorg moet verlenen.
  U bent onderdaan van een derde land, een gezinslid van een Belgische gezinshereniger die gelijkgesteld is met een EU/EER/ Zwitserland staatsburger

  Een Belg wordt gelijkgesteld met een burger van de EU/EER/ZWITSERLAND wanneer hij zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend onder de voorwaarden van artikel 7 van Richtlijn 2004/38. Dit is de Belg die:

  langer dan drie maanden als werknemer of zelfstandige in een ander land van de EU/EER/ZWITSERLAND hebben gewerkt,
  langer dan drie maanden in een ander land van de EU/EER/SWITSERLAND hebben gestudeerd,
  gewoon langer dan drie maanden in een ander land van de EU/EER/SWITSERLAND heeft gewoond omdat hij/zij over voldoende financiële middelen beschikte om niet ten laste te komen van het sociale stelsel van het gastland,

  De gezinsleden van een dergelijke Belg hebben recht op een afgeleid verblijfsrecht bij terugkeer van de Belg naar België, op voorwaarde dat de gezinsleden gedurende meer dan drie maanden daadwerkelijk legaal bij de Belg in die andere EU-lidstaat hebben verbleven.

  De rechtsgrondslag voor dit recht vloeit voort uit artikel 21 VWEU, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU).

  Wat zijn uw rechten als gezinslid van zo’n Belg?

  U kunt uw sponsor vergezellen of zich bij hem aansluiten als u een van onderstaande familieleden bent:

  • hetzij de echtgenoot of de partner die met de Belgische onderdaan verbonden is door een aan het huwelijk gelijkgesteld partnerschap (d.w.z. gesloten in Denemarken, Duitsland, Finland, IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Zweden)
  • of u bent de partner met wie de Belg verbonden is door een wettelijk geregistreerd partnerschap,
  • of u bent een nakomeling van de Belgische onderdaan of van zijn echtgenoot of partner die jonger is dan 21 jaar of te hunnen laste komt, op voorwaarde dat de ouder het gezag uitoefent en, in geval van gedeeld gezag, dat de andere persoon die het gezag uitoefent, daarmee instemt,
  • of u bent de ten laste komende bloedverwant in opgaande lijn van de meerderjarige EU/EER/SWITS-burger of van zijn echtgeno(o)t(e) of partner,
  • of u vader of moeder bent van een minderjarige Belgische onderdaan die over voldoende middelen beschikt, op voorwaarde dat deze te uwen laste komt en u het feitelijke gezag uitoefent.
  U bent onderdaan van een derde land, een ander familielid van een Belgische gezinshereniger die gelijkgesteld is met een EU/EER/ Zwitserland staatsburger

  U wordt als ander gezinslid beschouwd als u niet tot een van de categorieën gezinsleden behoort (echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner, bloedverwant in opgaande lijn, bloedverwant in neergaande lijn jonger dan 21 jaar, vader of moeder van een minderjarige) en/of niet voldoet aan de cumulatieve voorwaarden die voor elk van de categorieën vereist zijn (bv. afhankelijk zijn enz.)

  Wat zijn uw rechten als ander familielid van een Belgische gezinshereniger die is gelijkgesteld met een EU/EER/SWits burger?

  U kunt uw Belgische sponsor ook vergezellen of zich bij hem voegen als u als een ander hieronder vermeld gezinslid wordt beschouwd:

  • ofwel hebt u een bewezen duurzame relatie (feitelijke partner) met een EU/EER/ZWITSERLAND
  • of u bent een ander familielid dat in het land van herkomst ten laste is van of deel uitmaakt van het huishouden van de EU/EER/ZWITSER-burger,
  • of u bent een ander familielid voor wie de EU/EER/ZWITSER-burger persoonlijke en essentiële zorg moet verstrekken wegens ernstige gezondheidsproblemen.
  U bent onderdaan van een derde land, een ander gezinslid van een Belgische gezinshereniger die zijn recht op vrij verkeer niet heeft uitgeoefend

  Een Belg die zijn recht op vrij verkeer nooit heeft uitgeoefend, wordt voor de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake gezinshereniging niet gelijkgesteld met een burger van de EU/EER/ZWITSERLAND. De leden van zijn gezin kunnen zich dus niet beroepen op de gunstiger bepalingen van het Europese recht, maar zijn onderworpen aan het nationale recht, met name artikel 40, § 2, van de wet van 15.12.1980.

  Wat zijn uw rechten als gezinslid van zo’n Belg?

  U kunt uw Belgische sponsor vergezellen of zich bij hem aansluiten als u een hieronder vermeld gezinslid bent:

  • ofwel bent u de echtgenoot of de partner die met de EU/EER/ZWITSER-burger verbonden is door een aan het huwelijk gelijkgesteld partnerschap (d.w.z. gesloten in Denemarken, Duitsland, Finland, IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Zweden)
  • of u bent de partner met wie de EU-burger een geregistreerd partnerschap heeft krachtens een wet,
  •  of u een nakomeling bent van de EU/EER/ZWITSER-burger of zijn/haar echtgeno(o)t(e) of partner die jonger is dan 21 jaar of te hunnen laste komt, op voorwaarde dat de ouder het gezag heeft en, in geval van gedeeld gezag, dat de andere houder van het gezag daarmee heeft ingestemd,
  • of u bent de ouder van een minderjarige EU/EER/ZWITSER-burger met voldoende middelen, op voorwaarde dat de minderjarige te uwen laste komt en u het feitelijke gezag uitoefent.

  Wat zijn de essentiële voorwaarden?

  • de Belgische sponsor moet bewijzen dat hij of zij over voldoende huisvesting beschikt,
  • de Belgische gezinshereniger moet aantonen dat hij over stabiele en voldoende middelen van bestaan beschikt om in zijn levensonderhoud en dat van zijn gezinsleden te voorzien, zodat hij niet ten laste komt van het Belgische sociale stelsel,
  • de Belgische gezinshereniger moet aantonen dat hij voor zichzelf en zijn gezinsleden beschikt over een ziektekostenverzekering (attest van de ziekenfondsverzekering of particuliere verzekering) die de risico’s in België dekt,
  • u moet door middel van een medisch attest aantonen dat u niet lijdt aan een ziekte die een gevaar voor de volksgezondheid oplevert
  • Als u 18 jaar oud bent, moet u een uittreksel uit het strafregister bijvoegen.